စာအုပ္စင္ အမွတ္( ၁ )
သတင္း ၊ ေဆာင္းပါး ၊ ကဗ်ာ ၊ ကြန္ျပဴတာ ၊ ျမန္မာ.ဒီမိုကေရစီအေရး အတြက္ လက္တြဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မွဳ.ကိုဖိတ္ေခၚပါသည္ ၊ Freelance Journalist အျဖစ္ တတ္ေျမာက္ေစရန္ ကြန္ျပဳတာအေထာက္ကူဘာသာရပ္မ်ားကိုသင္ၾကားေပးေနပါသည္ ၊

ဆက္သြယ္ရန္ Administrator Email ; hnm9san@gmail.com
.

Recent Entries

Recent Comments

Photo Gallery